سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز

بلای زلف سیاهت به سر نمی آید

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات

ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر

غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست

جمال دولت محمود را به زلف ایاز

گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا

حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس

شکنج زلف پریشان به دست باد مده

مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش

در خلاف آمد عادت بطلب کام که من

کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری

من به آه سحرت زلف مشوش دارم

من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم

هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم

با سر زلف تو مجموع پریشانی خود

کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم

تعداد ابیات منتشر شده : 507705