سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن

فکر دور است همانا که خطا می بینم

بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال

همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم

دلم را مشکن و در پا مینداز

که دارد در سر زلف تو مسکن

بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر

بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن

به زلف گوی که آیین دلبری بگذار

به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن

عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست

غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو

مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما

کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو

خرد که قید مجانین عشق می فرمود

به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

غمش تا در دلم مَأوا گرفته است

سرم چون زلف او سودا گرفته است

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد

هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد

تعداد ابیات منتشر شده : 505785