سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بده ساقی آن می که شاهی دهد

به پاکی او دل گواهی دهد

به من ده که گردم به تایید جام

چو جم آگه از سر عالم تمام

من آنم که چون جام گیرم به دست

ببینم در آن آینه هر چه هست

بر رخ ساقی پری پیکر

همچو حافظ بنوش باده ناب

بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند

ساقی بیار باده که رمزی بگویمت

از سر اختران کهن سیر و ماه نو

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم

یا جام باده یا قصه کوتاه

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

کافر عشق بود گر نشود باده پرست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم و نام هشیاریست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165