سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به زیر دلق ملمع کمندها دارند

درازدستی این کوته آستینان بین

دوای درد دل دردمند من لب توست

مفَّرَح است علاج مزاج سودایی

دریاب، که سرعشق بازی

داغیست که این غلام دارد

اگر دانی که در زنجیر زلفت

گرفتار است در پایش میفکن

دود آه سینهٔ نالان من

سوخت این افسردگان خام را

طمع خام بین که قصه فاش

از رقیبان نهفتنم هوس است

در بارگاه خاطر سعدی خرام اگر

خواهی ز پادشاه سخن داد شاعری

عزم سبک عنان تو در جنبش آورد

این پایدار مرکز عالی مدار هم

پیش آن سنبل مشکین عبیر افشانت

سخن نافهٔ تاتار نگویم که خطاست

بیا وز نکهت این طیب امید

مشام جان معطر ساز جاوید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165