سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سایه حقی که بی نورت سواد مملکت

بود حقا چون سواد چشم بر چشمم سیاه

سواد خامه پرگار گردش قمری

چو خورده دهنت نقطه خیال نبست

کلام اوحدی سریست روحانی، که در عالم

بخواهد ماند جاویدان سواد رق منشورش

سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات

بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح

به من سلام فرستاد دوستی امروز

که ای نتیجهٔ کلکت سواد بینایی

سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی

که نقش خال توام هرگز از نظر نرود

عکس رویت ز سواد زره موی سیاه

چون فروغ ظفر پرچم سلطان پیداست

کند مطالعه روزنامه فردا

ضمیر او ز سواد شب خط تاری

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

فروغ روی تو بر جان چنان تجلی کرد

که بر سواد شب تیره پرتو مصباح

تعداد ابیات منتشر شده : 510165