سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت

شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل

گر تیغ بارد در کوی آن ماه

گردن نهادیم الحکم لله

دل به می دربند تا مردانه وار

گردن سالوس و تقوا بشکنی

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت

نیست چون آینه ام روی ز آهن چه کنم

من نه آنم که بتیغ از تو بگردانم روی

شمع دلسوخته نبود غم گردن زدنش

تا گرد نان روی زمین منزجر شدند

گردن نهاده بر خط و فرمان ایلخان

کام دل خواهی برو گردن بناکامی بنه

در دهان شیر می باید شدن بر بوی کام

عدلت از روی جهان تیغ و تبر بر می داشت

آن مظالم همه در گردن شوم اعداست

هزار دولت سلطانی و خداوندی

غلام بندگی و گردن از گنه آزاد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165