سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگرچه پیش تو گردن نهد به شاگردی

مباش بی خبر از حیلتش، که استادست

محراب ابرویت بنما تا سحرگهی

دست دعا برآرم و در گردن آرمت

عدلت از روی جهان تیغ و تبر بر می داشت

آن مظالم همه در گردن شوم اعداست

تا گرد نان روی زمین منزجر شدند

گردن نهاده بر خط و فرمان ایلخان

نخست روز که دیدم رخ تو دل می گفت

اگر رسد خللی خون من به گردن چشم

کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف

صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است

سلطان روم و روس به منت دهد خراج

چیپال هند و سند به گردن کشد قلان

جهان ز گردن خود عقد های نظم ظهیر

ز شرم این گهر شاهوار بگشاید

چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را

آن سرافراز نهالیست سنان تو به رزم

که سر و سینه بدخواه تواش بارو برست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165