سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بده ساقی شراب ارغوانی

به یاد نرگس جادوی فرخ

جز فلاطون خم نشین شراب

سر حکمت به ما که گوید باز

شراب خانگی ترس محتسب خورده

به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش

ایام شباب است شراب اولیتر

با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر

قیامت باشد آن قامت در آغوش

شراب سلسبیل از چشمه نوش

چگونه از رجام شراب برخیزد

کسی که در صف رندان دردنوش نشست

شب شراب خرابم کند به بیداری

وگر به روز شکایت کنم به خواب رود

حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر

کلاه داریش اندر سر شراب رود

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

شراب خانگیم بس می مغانه بیار

حریف باده رسید ای رفیق توبه وداعتعداد ابیات منتشر شده : 365483