سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته کردگار چیست

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت

تدبیر ما به دست شراب دوساله بود

راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان

خون مرا به چاه زنخدان یار بخش

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد

لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم

گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده ست

مگر از مذهب این طایفه بازآمده ای

سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاست

بده به شادی روح و روان حاتم طی

از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست

حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی

بر گیر شراب طرب انگیز و بیا

پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا

تعداد ابیات منتشر شده : 502039