سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند

دی عزیزی گفت حافظ می خورد پنهان شراب

ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو

کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکده بر در خم شراب انداز

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش

که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

به وقت گل شدم از توبهٔ شراب خجل

که کس مباد ز کردار ناصواب خجل

بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر

بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

خلاف مذهب آنان جمال اینان بین


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254