سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برو معالجه خود کن ای نصیحتگو

شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد

من و انکار شراب این چه حکایت باشد

غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند

دی عزیزی گفت حافظ می خورد پنهان شراب

ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو

کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکده بر در خم شراب انداز

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش

که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

به وقت گل شدم از توبهٔ شراب خجل

که کس مباد ز کردار ناصواب خجل


 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در جامی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی آه خاقانی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511