سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای دوست دل از جفای دشمن درکش

با روی نکو شراب روشن درکش

ای کاش که بخت سازگاری کردی

با جور زمانه یار یاری کردی

به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سروبالا را

آن یار که عهد دوستاری بشکست

می رفت و منش گرفته دامان در دست

چو چشم یار نماید بعینه نرگس

که بامداد ز خواب خمار بگشاید

خیال یار ودیارم نشاند در کنجی

در آن میانه سبک شد یرم ز خواب گران

دلی که شیفته یار دلربا باشد

همیشه زار و پریشان و مبتلا باشد

چو بر حدود یار حبیب بگذشتم

که کرده بود خرابش جهان زبیبا کی

دیشب سر زلف یار بگرفتم مست

کز دست من دلشده چون خواهی رست

چو چشم یار شادی بود مخمور

ز سودای غم دوشینه رنجور

تعداد ابیات منتشر شده : 507645