سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سعادت یار و دولت یاور ماست

می عیش و طرب در ساغر ماست

شراب پخته بخامان دل فسرده دهید

که باده آتش تیزست و پختگان در جوش

خوشا بطرف گلستان شراب نسرین بوی

ز دست لاله عذاران عنبرین اصداغ

ز آب بی رنگ شد عنب موجود

وز عنب شیره وز شیره شراب

قلندران تهی سر کلاه دارانند

به ترک یار بگفتند و بربارانند

بستان پر از بدایع صنعست، لیک هیچ

رنگیش نیست بیرخ یار بدیع جوی

شرح فراق یار نوشتن مجال نیست

کز آب دیده صفحه ی طومار تر شود

فرو گرفت غم دل فضای سینه ی من

کجاست ساقی گلرخ شراب غم پرداز

سر فتنه دارد دگر روزگار

من و مستی و فتنهٔ چشم یار

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486308