سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت

یار شیرین سخن نادره گفتار من است

ز بیخودی طلب یار می کند حافظ

چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته کردگار چیست

نشان یار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد

من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار

خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

طربسرای محبت کنون شود معمور

که طاق ابروی یار منش مهندس شد

طایر دولت اگر باز گذاری بکند

یار بازآید و با وصل قراری بکند

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت

تدبیر ما به دست شراب دوساله بود

تعداد ابیات منتشر شده : 506745