سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بتی که طره او مجمع پریشانیست

لب شکر شکنش گوهر بدخشانیست

ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی

تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما

ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم

آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود

عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس

ز حقه دهنش چون شکر فروریزد

ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

خیر نهان برای رضای خدا کنند

سخن سربسته گفتی با حریفان

خدا را زین معما پرده بردار

مکن از خواب بیدارم خدا را

که دارم خلوتی خوش با خیالش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سربسته چه دانی خموش

تعداد ابیات منتشر شده : 500884