سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

من از بازوی خود دارم بسی شکر

که زور مردم آزاری ندارم

ساقی بیا که از مدد بخت کارساز

کامی که خواستم ز خدا شد میسرم

در خرابات مغان نور خدا می بینم

این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم

نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار

که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم

سر خدا که در تتق غیب منزویست

مستانه اش نقاب ز رخسار برکشیم

آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم

خدا را کم نشین با خرقه پوشان

رخ از رندان بی سامان مپوشان

طمع به قند وصال تو حد ما نبود

حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165