سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد

هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد

نسیم باد صبا بوی یار من دارد

چو باد خواهم از این پس به بوی او پیمود

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

حافظ مرید جام می است ای صبا برو

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای

بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

من که باشم در آن حرم که صبا

پرده دار حریم حرمت اوست

نشان یار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت

همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد

که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت

دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن

که جان ز مرگ به بیماری صبا ببردتعداد ابیات منتشر شده : 167058