سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ببین که مرغ چمن دمبدم هزار سلام

بدست باد صبا می کند بباغ ابلاغ

گر صبا سلسله برآب نهد فصل ربیع

از چه برگردن قمری بود از غالیه غل

نو عروس باغ را مشاطهٔ باغ صبا

هر نفس می افکند در سنبل مشکین شکن

گر صبا بوئی ز گیسویت بترکستان برد

مشک اذفر خون شود در ناف آهوی ختن

مگر چو باد صبا مژدهٔ بهار آورد

بباد داد دل خسته در هوای سمن

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

حافظ مرید جام می است ای صبا برو

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای

بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

من که باشم در آن حرم که صبا

پرده دار حریم حرمت اوست


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419