سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صبا به داور دوران رسان حکایت من

که باد واقعه مور با سلیمان گفت

گر از شمامه خلقت صبا اثر یابد

شود بنفشه محزون چو گل از آن هم شاد

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین

کان جا مجال بادوزانم نمی دهد

در آرزوی خاک در یار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشن سبا آورد

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

تو باش تا گره غنچه از دامن گل

صبا به ناخن سر تیز خار بگشاید

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165