سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش

که آب زندگیم در نظر نمی آید

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس

به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش

به بوی گل نفسی همدم صبا می باش

گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا

چشم دارم که سلامی برسانی ز منش

تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت

ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم

صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

با صبا در چمن لاله سحر می گفتم

که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار

تا از آن جام زرافشان جرعه ای بخشد به من

حافظ ز گریه سوخت بگو حالش ای صبا

با شاه دوست پرور دشمن گداز من


 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288239