سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست

وگر کنند ملامت نه بر من تنهاست

عشق غالب شد و از گوشه نشینان صلاح

نام مستوری و ناموس کرامت برخاست

که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق

دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد

تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود

گمان مبر که برآید ز خام هرگز دود

سوار عقل که باشد که پشت ننماید

در آن مقام که سلطان عشق روی نمود

شبی نرفت که سعدی به داغ عشق نگفت

دگر شب آمد و کی بی تو روز خواهد بود

به ملامت نبرند از دل ما صورت عشق

نقش بر سنگ نبشتست به طوفان نرود

عشق را عقل نمی خواست که بیند لیکن

هیچ عیار نباشد که به زندان نرود

من آن قیاس نکردم که زور بازوی عشق

عنان عقل ز دست حکیم برباید

نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست

که جان سپر نکنی پیش تیربارانش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165