سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من آدم بهشتیم اما در این سفر

حالی اسیر عشق جوانان مه وشم

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند

ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم

بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش

تا خاک لعل گون شود و مشکبار هم

در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست

پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق

خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن

که بندد طرف وصل از حسن شاهی

که با خود عشق بازد جاودانه

در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد

چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی

اگر نه دایره عشق راه بربستی

چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی

طریق عشق طریقی عجب خطرناک است

نعوذبالله اگر ره به مقصدی نبری

ای که دایم به خویش مغروری

گر تو را عشق نیست معذوری


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511