سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مستی عشق نیست در سر تو

رو که تو مست آب انگوری

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

مرا از ازل عشق شد سرنوشت

قضای نوشته نشاید سترد

در کارخانهٔ عشق ازکفر ناگزیر است

آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد

رهروان را عشق بس باشد دلیل

آب چشم اندر رهش کردم سبیل

اگر تو عمر در این ماجرا کنی سعدی

حدیث عشق به پایان رسد نپندارم

به صبر خواستم احوال عشق پوشیدن

دگر به گل نتوانستم آفتاب اندود

مپرس کشته شمشیر عشق را چونی

چنان که هر که ببیند بر او ببخشاید

حریف را که غم جان خویشتن باشد

هنوز لاف دروغ است عشق جانانش

تعداد ابیات منتشر شده : 507705