سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به ظاهر پند مردم می نیوشم

نهانم عشق می گوید که منیوش

گر یکی از عشق برآرد خروش

بر سر آتش نه غریب است جوش

حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق

چنان شده ست که فرمان عامل معزول

خم دو زلف تو بر لاله حلقه در حلقه

به سنگ خاره درآموخت عشق ورزیدن

سعدی نهفته چند بماند حدیث عشق

این ریش اندرون بکند هم سرایتی

من از طبیب، مداوای عشق پرسیدم

جواب داد، که سلمان به جز مدارا نیست

ای رهروان عشق چو پرگار دورها

گردیده در پی تو به نعلین آهنی

ز عشق خط روان مسلسل قلمت

نسیم آب روان را کشیده در زنجیر

ملک وجود را برسلطان عشق او

بردیم و التفات بدان مختصر نکرد

هر کرا عقل درین راه مربی باشد

لاجرم در حرم عشق نباشد بارش

تعداد ابیات منتشر شده : 505950