سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کف عطای تو گر نیست ابر رحمت حق

چه نعمت است که بر بر و بحر می باری

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

هیچکس نیست که منظور مرا ناظر نیست

گر چه بر منظرش ادارک نظر قادر نیست

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث

مدیح، شیوهٔ درویش نیست تا گویم

مثال بحر محیطی و ابر آذاری

رشته ای نیست نصیحت، که ببندد پایم

سوزنی نیست ملامت، که بدوزد نظرم

سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست

معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

بنال سعدی اگر چاره وصالت نیست

که نیست چاره بیچارگان به جز زاری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165