سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی

که خاک میکده ما عبیر جیب کند

بیا ساقی آن می که حور بهشت

عبیر ملایک در آن می سرشت

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

در این جهان ز برای دل رهی آورد

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار

ما را شرابخانه قصور است و یار حور

آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم

خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم

به خاک پای تو ای سرو نازپرور من

که روز واقعه پا وا مگیرم از سر خاک

از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت

بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم

آب چشمم که بر او منت خاک در توست

زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست

با همه عطف (عطر) دامنت آیدم از صبا عجب

کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند

تعداد ابیات منتشر شده : 112595