سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی

که خاک میکده ما عبیر جیب کند

بیا ساقی آن می که حور بهشت

عبیر ملایک در آن می سرشت

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور

با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

گرم چو خاک زمین خوار می کنی سهلست

چو خاک می کن و بر خاک سایه می انداز

ای قصه بهشت ز کویت حکایتی

شرح جمال حور ز رویت روایتی

چو سعدی خاک شد سودی ندارد

اگر خاک وی اندر دیده مالی

در آنزمان که شود شخص ناتوانم خاک

کند عظام رمیمم هوای خاک درش

بصر روشنم از سرمه خاک در توست

قیمت خاک تو من دانم کاهل بصرم

ای خاک در تو سرمه دیده ما

خور از هوس خاک رهت چشم سیاه

 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887