سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خاک در سرای تو آب زنم بدیدگان

تا گل قالبم شود خاک در سرای تو

مستم آندم که بمیرم بسر خاک برید

تا سر از خاک بر آرم به قیامت سرمست

بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

در این جهان ز برای دل رهی آورد

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار

ما را شرابخانه قصور است و یار حور

آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم

خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم

با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان

بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری

به خاک پای عزیزت که تشنه است لبم

به خاک پای عزیزت چو تشنگان به زلال

با خاک رهت که سرمه آرد در چشم

جز میل که باد بر سرش خاک سیاه؟

از نار نور بخشی وز باد عطر سائی

وز خاک زر فشانی وز آب گوهر آری

مکن از خاک درخویش جدا خواجو را

که بود خاک ره آنکس که ز کوی تو جداست

 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935