سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر در این ماتم نبودی روی خاک از اشک تر

کرده بودی آسمان صد باره بر سر خاک را ه

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

تنم چون خاک اگر در خاک ریزد

ز کوی دوست گردم بر نخیزد

بر خاک درش میرم و چون خاک شوم من

زان در نتوانند برانگیخت غبارم

چو خاک تا نشود تخته ی من اندر خاک

ز لوح سینه نگردد رقوم عشق تو پاک

در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند

آدم بهشت روضه دارالسلام را

سعدی اگر خاک شود همچنان

ناله زاریدنش آید به گوش

ای آنکه خانه در ره سیلاب می کنی

بر خاک رودخانه نباشد معولی

چو انفاس عبیر افشان خواجو

ندارد نافه ئی در طبله عطار

بیا ساقی آن آتش تابناک

که زردشت می جویدش زیر خاک

تعداد ابیات منتشر شده : 505935