سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ

یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم

درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار

اگر سفینه حافظ رسد به دریایی

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس

که به هر حلقه موییت گرفتاری هست

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست

دل در میان دوست به مویی خیال بست

باریک نکته ایست که دل در میان نهاد

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند

و از زبان تو تمنای دعایی دارد

دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم

کلک حافظ شکرین میوه نباتیست بچین

که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این

دیگر مخوان به صومعه ابن حسام را

کو سربر آستانه ی پیر مغان نهاد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165