سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بدین دم ترک این سودا نگیرم

رها کن تا درین آتش بمیرم

کلک حافظ شکرین میوه نباتیست بچین

که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این

فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق

نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز

کسی گیرد خطا بر نظم حافظ

که هیچش لطف در گوهر نباشد

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ

چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم

هنوزت باد پایانند زینی

هنوزت ماهرویانند پینی

همه را هست همین داغ محبت که مراست

که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست

ظاهر آن است که با سابقه حکم ازل

جهد سودی نکند تن به قضا در دادم

من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

به کام تا نرساند مرا لبش چو نای

نصیحت همه عالم به گوش من بادست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165