سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به یمن دولت منصور شاهی

علم شد حافظ اندر نظم اشعار

فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق

نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز

بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ

به بوی گلبن وصل تو می سراید باز

حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست

طبع چون آب و غزل های روان ما را بس

همچو حافظ غریب در ره عشق

به مقامی رسیده ام که مپرس

چون بر حافظ خویشش نگذاری باری

ای رقیب از بر او یک دو قدم دورترک

سری دارم چو حافظ مست لیکن

به لطف آن سری امیدوارم

بسوز این خرقه تقوا تو حافظ

که گر آتش شوم در وی نگیرم

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت

غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم

حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست

آیینه ای ندارم از آن آه می کشم

تعداد ابیات منتشر شده : 501514