سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

خراب باده لعل تو هوشیارانند

در آرزوی بوس و کنارت مردم

وز حسرت لعل آبدارت مردم

حلاوتیست لب لعل آبدارش را

که در حدیث نیاید چو در حدیث آید

تخت زمرد زده است گل به چمن

راح چون لعل آتشین دریاب

چو لعل شکرینت بوسه بخشد

مذاق جان من ز او پرشکر باد

بود بی لعل همچون ناردانت

دلم پر نار و اشکم دانهٔ نار

بنوش لعل مذاب از زمردین اقداح

ببین که جوهر روحست در قدح یا راح

بیا که در غم هجر تو کار دیدهٔ من

ز شوق لعل روان برقدت گهرباریست

به یاد لعل شیرینت چو فرهاد

بتلخی روزگاری می گذارم

می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو

روزی ما باد لعل شکرافشان شما

 • جستجوی ن در همه ی آثار
 • جستجوی آیینه عشق در بیدل دهلوی
 • جستجوی رنگ در همه ی آثار
 • جستجوی شهر آشوب در حافظ
 • جستجوی خورشید در سعدی
 • جستجوی منظور فردوسی ازبر نهادن هردوگوش در فردوسی
 • جستجوی معنی رخ زردتر در مولوی
 • جستجوی گوهر در جامی
 • جستجوی نامحرم در همه ی آثار
 • جستجوی چوپان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165