سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نگویمت که همه ساله می پرستی کن

سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش

بسوزد مشعل تابنده ماه

گر از سوز درون آهی برآرم

روشنی طلعت تو ماه ندارد

پیش تو گل رونق گیاه ندارد

طره پرچم و ماه علم منصورت

آن شب قدر شرف این همه عید ظفرست

کافر مبیناد این غم که دیده ست

از قامتت سرو از عارضت ماه

در گوشه امید چو نظارگان ماه

چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم

روییست ماه پیکر و موییست مشکبوی

هر لاله ای که می دمد از خاک و سنبلی

مرا خورشید طالع نیک فال است

ولیکن ماه دشمن در وبال است»

سادس ماه ربیع الاخر اندر نیمروز

روز آدینه به حکم کردگار ذوالمنن

به چشم های تو کان چشم کز تو برگیرند

دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165