سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همیشه تا گره یزرنگار ماه بود

چو گوی در خم چو گان آسمان گردان

کافر مبیناد این غم که دیده ست

از قامتت سرو از عارضت ماه

خورشید وشی، ماه رخی، زهره جبینی

یاقوت لبی، سنگ دلی، تنگ دهانی

مرا خورشید طالع نیک فال است

ولیکن ماه دشمن در وبال است»

روییست ماه پیکر و موییست مشکبوی

هر لاله ای که می دمد از خاک و سنبلی

در گوشه امید چو نظارگان ماه

چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم

فدای پیرهن چاک ماه رویان باد

هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز

چو ماه آراست برج خویشتن را

منور کرد با آن انجمن را

عجب درانکه درین چهار ماه یک نوبت

به حال بنده نفرمودی التفات ضمیر

چرخ هر دایره ماه که بنیاد نهاد

جز به تدبیر ضمیر تو نکردند تمام

تعداد ابیات منتشر شده : 510165