سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار

سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل

نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم

به هوایی که مگر صید کند شهبازم

هر دو عالم یک فروغ روی اوست

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی

سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن

از دام زلف و دانه خال تو در جهان

یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن

گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو

خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن

حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست

خیال آب و گل در ره بهانه

تعداد ابیات منتشر شده : 506745