سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل به می دربند تا مردانه وار

گردن سالوس و تقوا بشکنی

اگر دانی که در زنجیر زلفت

گرفتار است در پایش میفکن

همچو حافظ به رغم مدعیان

شعر رندانه گفتنم هوس است

زمانی شعر و شطرنج و حکایت

که خاطر را بود دفع ملالی

من نه آنم که بتیغ از تو بگردانم روی

شمع دلسوخته نبود غم گردن زدنش

رو قطع تعلق کن امروز که فردا

آسوده ز اغلالی وایمن ز سلاسل

ما را بضاعت این است گر در مذاقت افتد

درهای شعر حافظ بنویس بر جریده

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

تا به امروز مرا در سخن این سوز نبود

که گرفتار نبودم به کمند هوسی

در دلم بود کزین پس ندهم دل بکسی

چکنم باز گرفتار شدم در هوسی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165