سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

به قرآنی که اندر سینه داری

آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت

نیست چون آینه ام روی ز آهن چه کنم

رو قطع تعلق کن امروز که فردا

آسوده ز اغلالی وایمن ز سلاسل

تا به امروز مرا در سخن این سوز نبود

که گرفتار نبودم به کمند هوسی

هنوز گردنم از بار منتت پست است

وگرنه هم سوی شکرت بر آرمی گردن

پادشاه وز را میر زکریا که زقدر

آستان در او مسند جای وز راست

تخت تو رشک مسند جمشید و کیقباد

تاج تو غبن افسر دارا و اردوان

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی

شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه

یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود

از آن زمان که بر این آستان نهادم روی

فراز مسند خورشید تکیه گاه من است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165