سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لطف خداست جوهر ذات مبارکش

این کار هم به لطف خداوند واگذار

نظر به صورت ایشان ز روی معنی کن

که پشت لشکر معنی چنین سوارانند

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

سپیده دم که صبا بوی لطف جان گیرد

چمن ز لطف هوا نکته برجنان گیرد

دایم به لطف دایه طبع از میان جان

می پرورد به ناز تو را در کنار حسن

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

در صفات مرکب صر صر تک جمشید عهد

می نم تضمین دو بیت از سحر بیت خویشتن

گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست

لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد

گرد بیت الحرام خم حافظ

گر نمیرد به سر بپوید باز

لطف الهی بکند کار خویش

مژده رحمت برساند سروش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165