سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز عشق خط روان مسلسل قلمت

نسیم آب روان را کشیده در زنجیر

کجا یابم وصال چون تو شاهی

من بدنام رند لاابالی

در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد

چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی

ملک وجود را برسلطان عشق او

بردیم و التفات بدان مختصر نکرد

ز راز عاشقی دورند و رمز عاشقی غافل

گروهی کندرین معنی نمی دارند معذورش

من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش

در عشق دیدن تو هواخواه غربتم

رهروان را عشق بس باشد دلیل

آب چشم اندر رهش کردم سبیل

براهل عشق فضلیت بعقل نتوان جست

که عقل و فضل درین ره عقیله است و فضول

همچو حافظ غریب در ره عشق

به مقامی رسیده ام که مپرس

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد

برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165