سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شراب خورده معنی چو در سماع آید

چه جای جامه که بر خویشتن بدرد پوست

سفر قبله درازست و مجاور با دوست

روی در قبله معنی به بیابان نرود

تو بر کنار فراتی ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

ملک گفت: «اینچنین بسیار باشد

ازین معنی چه عیب و عار باشد؟

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست

که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو

نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش

آن روز بر دلم در معنی گشوده شد

کز ساکنان درگه پیر مغان شدم

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی

سعدیا دختر انفاس تو بس دل ببرد

به چنین زیور معنی که تو می آرایی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165