سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ید بیضای کلیم است تو را کز اثرش

بر تن خصم تو هر موی یکی اژدرهاست

در پس گوش منه در حدیثم چون موی

جای در گوش خودش کن که بدین پایه سزاست

گرچه امروز سیه گشته و برهم جسته

همچو موی سر زنگی تن ما از سرماست

از تو موئی بجهانی نتوان دادن از آنک

«یک سر موی ترا هردو جهان نیم بهاست »

زیر هر موی چو زنجیر تو دیوانه دلیست

روی بنمای که چندین دل خلقت ز قفاست

اگر ز خط تو چون موی سر بگردانم

ببند و چون سر زلفم برآفتاب انداز

چودر خیال خیال آید آن خیال چو موی

نرفت یکسر مو نقشش از خیال خیال

چو زلف دوست بباید شبی سیاه و دراز

که با خیال رخت در درون پرده ی راز

رقم جرم و گناه از صفحات عملم

محو فرمای که بس نامه سیاه آمده ایم

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست

تعداد ابیات منتشر شده : 504827