سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

خاکروب در میخانه کنم مژگان را

مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد

بس کشته دل زنده که بر یک دگر افتاد

دوش می گفت به مژگان درازت بکشم

یا رب از خاطرش اندیشه بیداد ببر

بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ

که چنان کشنده ای را نکند کس انتقامی

هیچ مژگان دراز و عشوهٔ جادو نکرد

آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده اند

به نوک خامهٔ مژگان تحیتی که نوشتم

بدو رسان و بگویش چنان بخوان که تو دانی

جان درازی تو بادا که یقین می دانم

در کمان ناوک مژگان تو بی چیزی نیست

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز

هر که دل بردن او دید و در انکار من است

 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی تو برو خود را باش در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486383