سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز

عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز

امروز در جهان به نیازست ناز ما

و او از نیاز فارغ و از ناز بی نیاز

تو بر خدای خود آن ناز می کنی از جهل

که بر پدر نکند پنج ساله چندان ناز

گر جور کنی نیاورم دل ز تو باز

ور ناز کنی به جان پذیرم ز تو ناز

کردند دگر نگاربندان از ناز

در دست تو دستوانه از مشک طراز

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت

چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای

یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده

شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان

کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما

تعداد ابیات منتشر شده : 506745