سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن که از سنبل او غالیه تابی دارد

باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد

تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل

ببریده اند بر قد سروت قبای ناز

چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل

یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف

بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند

نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین

ور بگریزم ز دست ای مایهٔ ناز

هر جا که روم پیش تو می آیم باز

به ناز اگر بخرامد درخت قامت تو

ز جای خود برود سرو، اگرچه پابرجاست

بستان ما ندارد بی طلعت تو نوری

ای سرو ناز بازآ ، بستان ما بیارا»

 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی چو سوفار در صائب تبریزی
 • جستجوی فارغ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501289