سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم

یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم

دوستان در پرده می گویم سخن

گفته خواهد شد به دستان نیز هم

از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی

یعنی ز مفلسان سخن کیمیا مپرس

زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد

از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد

شمشیر قوی نیاید از بازوی سست

یعنی ز دل شکسته تدبیر درست

یعنی خلاف رای خداوند حکمت است

امروز خانه کردن و فردا تحولی

بدان همای سعادت شکار یعنی عقل

که گرد کنگره عرش میکند طیران

نعل شبرنگ تو موبند عروسان بهشت

گر دخیلت تتق پرده نشینان سهاست

شمسه پرده افلاک چو خاتون هلال

بر نیاید پس ازین بی تتق شام ببام

کبوتر حرم صدر سینه یعنی دل

به دام زلف تو آمد به میل دانه ی خال

 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی شعر بلغالعلی در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391