سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عشقم از روی طبق، پرده تقوی برداشت

طبل پنهان چه زنم، طشت من از بام افتاد

صبا تا پرده نگشاید، زروی غنچه، ننشیند

اگر گل می درد جامه و گر بلبل فغان دارد

مده به مجلس گل راه چنگ، که گل

عروس پرده نشین است و چنگ بازاری

حرمت سلطان رعایت کرد یعنی کو سرست

و رنه بر می داشت از سر آسمان زرین کلاه

ای سرا پرده عصمت زده بالای فلک

زهره زاهره ات مطربه بی سروپاست

منهی صیت تو از غیرت دین پروریت

گر کند پرده نشینان فلک را اعلام

تا کند فصل خزان ابر سیه بستان را

یعنی اطفال چمن راست کنون وقت طعام

گر نخواهی که رود دانش و هوش تو برود

گوش بر زمزمهٔ پرده سرا نتوان کرد

مطرب پرده سرا چون بخراشد رگ چنگ

نتوانم که من سوخته دل نخروشم

سرشکِ پرده در من ز عین غمّازی

بدان رسید که بر رو فکند مارا راز

تعداد ابیات منتشر شده : 509610