سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل

گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

به باد ده سر و دستار عالمی یعنی

کلاه گوشه به آیین سروری بشکن

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب

این چنین با همه درساخته ای یعنی چه

هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول

عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه

وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید

مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی

ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک

که بر دو دیده ما حکم او روان بودی

چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

اشک حرم نشین نهانخانه مرا

زان سوی هفت پرده به بازار می کشی

که تنگدل چه نشینی ز پرده بیرون آی

که در خم است شرابی چو لعل رمانی

تعداد ابیات منتشر شده : 509640