سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نماز کردم و از بیخودی ندانستم

که در خیال تو عقد نماز چون بستم

نماز مست شریعت روا نمی دارد

نماز من که پذیرد که روز و شب مستم

مرا مخوان به نماز ای امام و وعظ مگوی

که از نیاز نمی باشدم خبر ز نماز

نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه های غریبانه قصه پردازم

چون نیست نماز من آلوده نمازی

در میکده زان کم نشود سوز و گدازم

می ترسم از خرابی ایمان که می برد

محراب ابروی تو حضور نماز من

نماز شام قیامت به هوش بازآید

کسی که خورده بود می ز بامداد الست

ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت

باطل بود که صورت بر قبله می نگاری

میان اهل طریقت نماز جایز نیست

مگر کنند تیمم بخاک رهگذرش

تعداد ابیات منتشر شده : 508725