سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا از ازل عشق شد سرنوشت

قضای نوشته نشاید سترد

نوشته اند بر ایوان جنه الماوی

که هر که عشوه دنیی خرید وای به وی

حدیث رفته رها می کنم که آن صورت

نوشته بود قضا بر صحیفه تقدیر

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

دلت نوشته بر اقطار ابر را ادرار

کف تو رانده در آفاق بحر را اجراست

در آن نفسی که مرا از لحد برانگیزند

حدیث عشق تو باشد نوشته بر کفنم

بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند

کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش

یا رب نوشته بد از یار ما بگردان

بیا و قصه حالم بخوان، که بر رخ من

نوشته دیده، به خطی، چو در مکنون است

به خون نوشته ام، این نامه را که خواهی خواند

اگر چه دود درونم، نشسته در خون است


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی وطن در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712