سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا از ازل عشق شد سرنوشت

قضای نوشته نشاید سترد

نوشته اند بر ایوان جنه الماوی

که هر که عشوه دنیی خرید وای به وی

حدیث رفته رها می کنم که آن صورت

نوشته بود قضا بر صحیفه تقدیر

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

دلت نوشته بر اقطار ابر را ادرار

کف تو رانده در آفاق بحر را اجراست

در آن نفسی که مرا از لحد برانگیزند

حدیث عشق تو باشد نوشته بر کفنم

بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند

کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش

یا رب نوشته بد از یار ما بگردان

بیا و قصه حالم بخوان، که بر رخ من

نوشته دیده، به خطی، چو در مکنون است

به خون نوشته ام، این نامه را که خواهی خواند

اگر چه دود درونم، نشسته در خون است


 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644