سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد

ما را غم نگار بود مایه سرور

روی نگار در نظرم جلوه می نمود

وز دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم

چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی

که روز واقعه پیش نگار خود باشم

بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر

بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن

من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش

نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه

در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

گرت ز دست برآید نگار من باشی

آن جام طرب شکار بر دستم نه

وان ساغر چون نگار بر دستم نه

گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد

ما نیز جامه های تصوف قبا کنیم

چنار دست تطاول بر آرد و قمری

زبان به شکوه زدست از نگار بگشاید

نسیم باد صبا جان من فدای تو باد

بیا گرم خبری زان نگار خواهی دادتعداد ابیات منتشر شده : 365526