سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گوشی نمیکنی تو بدین جانب، ای نگار

تا بر کشم ز دل، که خراشیده ای، خروش

این چرخ گرد گرد کواکب نگار چیست؟

وین اختر ستیزه گر کینه کار چیست؟

بر صفحه حریر کشیده به مشک ناب

حرفی ز نوک خامه عنبر نگار دوست

خنده جام می و زلف گره گیر نگار

ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

زاهد برو که طالع اگر طالع من است

جامم به دست باشد و زلف نگار هم

مشو، به نقش و نگار جمال او، قانع

که حسن طلعت آن گل، چو غنچه تو بر توست

نگار کرده ام از خون خیال خانه چشم

مگر به خانه رنگین دمی فرود آیی

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار

هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش

بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام

حکایتیست که عقلش نمی کند تصدیق

تعداد ابیات منتشر شده : 501514