سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حافظ چه نالی گر وصل خواهی

خون بایدت خورد در گاه و بی گاه

خیال خواب دارد، دیده من

مگر کز وصل او، بیند خیالی

شادی وصل نباید من دلسوخته را

اگرش این همه اندوه جدائی ز قفاست

آنرا که آرزوی گلستان وصل تست

از خار خار هجر بیاید تحملی

من گدا و تمنای وصل او هیهات

مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

طایر دولت اگر باز گذاری بکند

یار بازآید و با وصل قراری بکند

این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست

سرها بر آستانه او خاک در شود

بهای وصل تو گر جان بود خریدارم

که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید

به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل

نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل

دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم



تعداد ابیات منتشر شده : 365526